Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viagosiuuaam16 gosiuuaam16
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaumierajstad umierajstad
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viaumierajstad umierajstad

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viagosiuuaam16 gosiuuaam16
6678 d7a4
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagosiuuaam16 gosiuuaam16

July 02 2015

3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viamarisette marisette
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmberfromgao Amberfromgao
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
2135 fd86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viaucieknijmi ucieknijmi
8482 1bbf
Reposted fromIriss Iriss viaucieknijmi ucieknijmi
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl